Bewindvoering

  • Bewindvoering

In Nederland is iemand vanaf achttien jaar meerderjarig. Dat wil zeggen dat iemand vanaf achttien jaar "handelingsbekwaam" is en daarmee zelf in staat en verantwoordelijk is om (rechts-)handelingen te verrichten.

Soms zijn er echter omstandigheden waardoor meerderjarigen niet meer (volledig) in staat zijn om hun eigen belangen goed te behartigen. De wet geeft dan onder meer de mogelijkheid om (een gedeelte van) de goederen van een persoon onder bewind te stellen.

De kantonrechter is degene die beslist of er een bewind moet worden ingesteld. Als de kantonrechter daartoe besluit betekent dat, dat iemand niet langer zijn of haar financiële zaken zelfstandig mag regelen. Een kantonrechter benoemt in een dergelijke situatie een (professioneel) bewindvoerder. Na het instellen van deze maatregel neemt de bewindvoerder de financiële administratie over en neemt hij/zij beslissingen over de goederen van betrokkene. De persoon wiens goederen onder bewind gesteld zijn, blijft echter wel handelingsbekwaam. Hij/zij kan dus nog wel zelfstandig rechtshandelingen verrichten.

Om zeer diverse redenen kan iemand in een situatie terechtkomen, waarbij een beroep op de kantonrechter moet worden gedaan om bewind in te stellen. Dit verzoek wordt te allen tijde ingediend ter bescherming van de persoon zelf. Dat kan bijvoorbeeld iemand zijn met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking, iemand met een psychiatrisch ziektebeeld of iemand die (tijdelijk) fysiek niet in staat is zijn of haar eigen financiële zaken zelfstandig te verzorgen. Voor al deze mensen kan een familielid of een persoonlijk begeleider (mogelijk verbonden aan een zorginstelling) de kantonrechter verzoeken bewind in te stellen.

Uitvoering

Bewindvoerders zijn op dat moment verantwoordelijk voor alle zaken op financieel gebied. Na benoeming door de kantonrechter zal de financiële administratie aan hun worden overgedragen en vanaf dat moment dragen zij er zorg voor, dat alle betalingen voor bijvoorbeeld huur, water, licht, verzekeringen, belastingen en uitgaven van persoonlijke aard betaald worden, daar zijn zij gemachtigd. De kantonrechter zal erop toezien dat het vermogen van de persoon op een juiste wijze wordt beheerd.

Verantwoording afleggen

Een bewindvoerder dient voor zijn werkzaamheden uiteraard verantwoording af te leggen aan de kantonrechter. Eén maal per jaar wordt er een rekening en een verantwoording opgesteld waarin alle inkomsten en uitgaven van dat (gedeeltelijke) kalenderjaar vermeld worden. Deze rekening en verantwoording wordt ter goedkeuring aan de kantonrechter voorgelegd, die op deze manier kan controleren of alle werkzaamheden correct zijn uitgevoerd voor de betreffende cliënt. Op basis van de rekening en verantwoording kan de kantonrechter vaststellen of er door hun op verantwoorde wijze is omgegaan met het vermogen.

Testamentair bewind

Niet alleen de kantonrechter benoemt een bewindvoerder. Er zijn ook situaties waarbij cliënten in hun testament hebben bepaald, dat wanneer zij komen te overlijden en er vermogen vrij komt, dat deze erfrechtelijke verkrijging tot een bepaalde leeftijd of voor een vastgestelde periode wordt beheerd. Voor dit vermogen wordt dan een testamentair bewindvoerder aangesteld.

In de praktijk komt het erop neer dat er twee verschillende situaties denkbaar zijn voor een cliënt om met hun in contact te treden:

De cliënt is bij het openvallen van een nalatenschap zelf benoemd als testamentair bewindvoerder en heeft daarbij ondersteuning nodig. De cliënt wil in zijn of haar testament een testamentair bewindvoerder benoemen en wil deze taak bij hun onderbrengen.

In dat geval zal er eerst een persoonlijk gesprek plaatsvinden, waarbij de wensen van de cliënt aangaande het testamentair bewind worden besproken. Nalatenschap.

  • Nalatenschap

Wanneer iemand overleden is, zal door een notaris moeten worden onderzocht wie de erfgenamen zijn. De overledene kan in zijn of haar testament één of meerdere erfgenamen hebben benoemd. Dat kunnen zowel personen als ook instanties zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan "goede doelen organisaties". Als de overledene geen testament heeft laten opstellen en derhalve zelf geen erfgenamen heeft benoemd, zal de nalatenschap vererven volgens de wet.

Nadat het onderzoek is afgerond, zal de notaris een verklaring van erfrecht afgeven waarin vermeld staat wie de erfgenamen zijn. Vanaf dat moment kan door de erfgenamen met de verdere afwikkeling van de nalatenschap worden begonnen. Soms heeft de overledene in zijn of haar testament tevens een executeur benoemd. In dat geval zal de executeur de gezamenlijke erfgenamen bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap vertegenwoordigen.

Het afwikkelen van een nalatenschap is echter een veelomvattende en gecompliceerde taak, die naast kennis van zaken vooral ook veel tijd in beslag neemt. Allereerst zal er een beschrijving moeten worden gemaakt van de samenstelling van de nalatenschap, waarbij soms een taxatie door een beëdigd taxateur nodig is. Daarnaast zal moeten worden gezorgd voor bijvoorbeeld de ontruiming van een woning, verkoop daarvan of oplevering aan de verhuurder. Ook instanties dienen te worden geïnformeerd met betrekking tot het overlijden en moeten bijvoorbeeld automatische incasso's worden stopgezet, lidmaatschappen worden beëindigd, bankrekeningen worden opgeheven, aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting worden samengesteld en zal er uiteindelijk een verdeling van de goederen moeten plaatsvinden.

Dit is slechts een beperkte opsomming van de werkzaamheden die moeten worden verricht.

Ondersteuning

Er zijn verschillende situaties denkbaar waarbij wij een cliënt behulpzaam kunnen zijn bij het afwikkelen van een nalatenschap. Particulieren vragen steeds vaker om hen te ondersteunen bij deze ingewikkelde taak, maar ook "goede doelen organisaties", die als erfgenaam in een testament zijn benoemd, verzoeken hun regelmatig om hen in dit kader te begeleiden. U kunt een Erkende Ontruimer laten optreden als:

  • Gemachtigde namens alle erfgenamen: Door alle erfgenamen zal een volmacht aan hun worden verstrekt op grond waarvan wij de gezamenlijke erfgenamen bij de verdere afwikkeling kunnen vertegenwoordigen. Gedurende de afwikkeling van een nalatenschap zal er door hun frequent worden overlegd met de erfgenamen, zodat zij van de voortgang op de hoogte blijven.
  • Gemachtigde namens één of meerdere erfgenamen: Het komt voor dat erfgenamen met elkaar in conflict zijn en goed onderling overleg niet mogelijk is. In dat geval kunnen wij optreden als gevolmachtigde namens één of meerdere erfgenamen en zullen wij hen bij de verdere afwikkeling van de nalatenschap vertegenwoordigen.
  • Gemachtigde namens de executeur: De benoemde executeur vraagt hun om ondersteuning bij de aan hem of haar opgedragen taak, omdat hij of zij slechts gedeeltelijk uitvoering aan die taak wenst te geven. De executeur kan er bijvoorbeeld voor kiezen om alleen de uitvaart te willen verzorgen en de overige taken aan hun over te laten. In een situatie waarbij wij als gevolmachtigde namens de executeur zullen optreden, blijft zijn of haar functie (wat vaak wordt gezien als een erefunctie) ongewijzigd. Op deze wijze kan er door de executeur, gedurende de gehele duur van de afwikkeling van de nalatenschap, worden aangegeven welke werkzaamheden hij of zij zelf wenst uit te voeren en welke taken er door hun dienen te worden verricht.
  • Executeur: Daarnaast bestaat de mogelijkheid om hun te benoemen als executeur. Op grond van het huidige erfrecht kan een benoeming van een executeur alleen maar worden geregeld door dit te laten opnemen in een testament. Indien een cliënt hun als executeur wenst te benoemen, geven wij er de voorkeur aan om hierover een persoonlijk gesprek te hebben, zodat met de cliënt kan worden besproken wat de wensen ten aanzien van de uitvaart en/of de afwikkeling van de nalatenschap zijn. Al het hiervoor vermelde is slechts een globale opsomming van de werkzaamheden die wij voor of namens een cliënt in dit kader kunnen verrichten. In een persoonlijk overleg kunnen wij vervolgens samen bekijken welke specifieke situatie van toepassing is en op welke wijze wij daarbij van betekenis kunnen zijn.


​Neem contact op met een Erkende Ontruimer en zij helpen u graag verder!